Llista dels ocells de la vall del Ridaura

En forma d’enllaç les addicions posteriors a la publicació del llibre Els ocells de la vall del Ridaura. En vermell les espècies citades que no compleixen els següents criteris d’inclusió:
S’inclouen a la llista totes les espècies d’ocells que són o havien estat (a partir de l’1 de gener de 1800) d’observació regular dins la vall del Ridaura, així com les considerades de presència accidental, sempre que tinguin almenys una citació homologada pels comitès de rareses competents o disposin d’evidències clares d’observació, entenent com a tals:
– L’existència d’almenys una citació que vagi acompanyada de fotografia, vídeo, enregistrament sonor, exemplar naturalitzat, captura per anellament o control o detecció per geolocalització.
– L’existència d’almenys 3 citacions, d’un mateix o diferents ocells, obtingudes per persones o equips de persones de manera independent.
Aquests criteris s’inspiren, bàsicament, en les recomanacions de l’AERC (AERC 2010).

(286 espècies + 4 híbrids)

0′ Calàbria petita (Gavia stellata)
1 Calàbria agulla (Gavia arctica)
2 Calàbria grossa (Gavia immer)
3 Cabusset (Tachybaptus ruficollis)
4 Cabussó emplomallat (Podiceps cristatus)
5 Cabussó collnegre (Podiceps nigricollis)
6 Baldriga cendrosa (Calonectris diomedea)
6′ Baldriga capnegra (Puffinus gravis)
6” Baldriga grisa (Puffinus griseus)
7 Baldriga mediterrània (Puffinus yelkouan)
8 Baldriga balear (Puffinus mauretanicus)
8′ Ocell de tempesta (Hydrobates pelagicus)
9 Mascarell (Morus bassanus)
10 Corb marí gros (Phalacrocorax carbo)
11 Corb marí emplomallat (Phalacrocorax aristotelis)
11′ Bitó comú (Botaurus stellaris)
12 Martinet menut (Ixobrychus minutus)
13 Martinet de nit (Nycticorax nycticorax)
14 Martinet ros (Ardeola ralloides)
15 Esplugabous (Bubulcus ibis)
15′ Martinet dels esculls (Egretta gularis)
16 Martinet blanc (Egretta garzetta)
16′ Agró blanc (Casmerodius albus)
17 Bernat pescaire (Ardea cinerea)
18 Agró roig (Ardea purpurea)
18′ Cigonya negra (Ciconia nigra)
19 Cigonya blanca (Ciconia ciconia)
19′ Capó reial (Plegadis falcinellus)
19” Becplaner (Platalea leocorodia)
21 Cigne mut (Cygnus olor)
22 Oca vulgar (Anser anser)
22′ Ànec canyella (Tadorna ferruginea)
23 Ànec blanc (Tadorna tadorna)
23′ Ànec mandarí (Aix galericulata)
24 Ànec xiulador (Anas penelope)
25 Ànec griset (Anas strepera)
26 Xarxet comú(Anas crecca)
27 Ànec collverd (Anas platyrhynchos)
28 Ànec cuallarg (Anas acuta)
29 Xarrasclet (Anas querquedula)
30 Ànec cullerot (Anas clypeata)
163 Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
30′ Xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris)
30” Xibec (Netta rufina)
31 Morell cap-roig (Aythya ferina)
31′ Morell xocolater (Aythya nyroca)
31” Morell de plomall (Aythya fuligula)
31”’ Ànec negre (Melanitta nigra)
32 Èider (Somateria mollisima)
33 Bec de serra mitjà (Mergus serrator)
34 Aligot vesper (Pernis apivorus)
34′ Esparver d’espatlles negres (Elanus caeruleus)
35 Milà negre (Milvus migrans)
36 Milà reial (Milvus milvus)
36′ Aufrany (Neophron percnopterus)
36” Voltor comú (Gyps fulvus)
36”’ Voltor negre (Aegypius monachus)
37 Àguila marcenca (Circaetus gallicus)
38 Arpella vulgar (Circus aeruginosus)
39 Arpella pàl·lida (Circus cyaneus)
40 Esparver cendrós (Circus pygargus)
40′ Astor (Accipiter gentilis)
41 Esparver vulgar (Accipiter nisus)
42 Aligot comú (Buteo buteo)
42′ Àguila daurada (Aquila chrysaetos)
43 Àguila calçada (Hieraetus pennatus)
44 Àguila cuabarrada (Hieraetus fasciatus)
44′ Àguila pescadora (Pandion haliaetus)
44” Xoriguer petit (Falco naumanni)
45 Xoriguer comú (Falco tinnunculus)
46′ Esmerla (Falco columbarius)
46 Falcó camarroig (Falco vespertinus)
47 Falcó mostatxut (Falco subbuteo)
47′ Falcó de la reina (Falco eleonorae)
48 Falcó pelegrí (Falco peregrinus)
49 Perdiu roja (Alectoris rufa)
50 Guatlla (Coturnix coturnix)
51 Faisà (Phasianus colchicus)
52 Rascló (Rallus aquaticus)
53 Polla pintada (Porzana porzana)
54 Rascletó (Porzana parva)
54′ Rasclet (Porzana pusilla)
55 Guatlla maresa (Crex crex)
56 Polla d’aigua (Gallinula chloropus)
56′ Polla blava (Porphyrio porphyrio)
57 Fotja vulgar (Fulica atra)
57′ Pioc salvatge (Otis tarda)
58 Grua (Grus grus)
59 Garsa de mar (Haematopus ostralegus)
60 Cames llargues (Himantopus himantopus)
60′ Bec d’alena (Recurvirostra avosetta)
61 Torlit (Burhinus oedicnemus)
61′ Perdiu de mar (Glareola pratincola)
62 Corriol petit (Charadrius dubius)
63 Corriol gros (Charadrius hiaticula)
64 Corriol camanegre (Charadrius alexandrinus)
64′ Daurada grossa (Pluvialis apricaria)
64” Pigre gris (Pluvialis squatarola)
65 Fredeluga (Vanellus vanellus)
65′ Territ gros (Calidris canutus)
65” Territ tresdits (Calidris alba)
65”’ Territ de Temminck (Calidris temminckii)
66 Territ menut (Calidris minuta)
67 Territ becllarg (Calidris ferruginea)
68 Territ variant (Calidris alpina)
69 Batallaire (Philomachus pugnax)
70 Becadell sord (Lymnocryptes minimus)
71 Becadell comú (Gallinago gallinago)
72 Becada (Scolopax rusticola)
73 Tètol cuanegre (Limosa lmosa)
74 Tètol cuabarrat (Limosa lapponica)
74′ Pòlit cantaire (Numenius phaeopus)
75 Becut (Numenius arquata)
76 Gamba roja pintada (Tringa erythropus)
77 Gamba roja vulgar (Tringa totanus)
78 Gamba verda (Tringa nebularia)
79 Xivita (Tringa ochropus)
80 Valona (Tringa glareola)
81 Xivitona (Actitis hypoleucos)
81′ Remena-rocs (Arenaria interpres)
81” Paràsit cuaample (Stercorarius pomarinus)
81”’ Parasit cuapunxegut (Stercorarius parasiticus)
81”” Paràsit gros (Stercorarius skua)
82 Gavina capnegra (Larus melanocephalus)
82′ Gavina de Delaware (Larus delawarensis)
83 Gavina menuda (Larus minutus)
84 Gavina vulgar (Larus ridibundus)
85 Gavina capblanca (Larus genei)
85′ Gavina corsa (Larus audouinii)
86 Gavina cendrosa (Larus canus)
86′ Gavià fosc (Larus fuscus)
86” Gavià argentat de potes roses (Larus argentatus)
86”’ Gavià caspi (Larus cachinnans)
87 Gavià argentat (Larus michahellis)
87′ Gavinot (Larus marinus)
87” Gavineta de tres dits (Rissa tridactyla)
86”x86′ *Híbrid de gavià argentat de potes roses i fosc (Larus argentatus x Larus fuscus)
86”’x86” *Híbrid de gavià caspi i d’argentat de potes roses (Larus cachinnans x Larus argentatus)
86”’x87 *Híbrid de gavià caspi i d’argentat (Larus cachinnans x Larus michahellis)
88 Xatrac becllarg (Sterna sandvicensis)
88′ Xatrac comú (Sterna hirundo)
89 Xatrac menut (Sterna albifrons)
90 Fumarell carablanc (Chlidonias hybrida)
91 Fumarell negre (Chlidonias niger)
92 Fumarell alablanc (Chlidonias leucopterus)
92′ Curroc (Gelochelidon nilotica)
92” Xatrac reial (Sterna maxima)
92”’ Xatrac gros (Hydroprogne caspia)
93 Gavot (Alca torda)
94 Fraret (Fratercula arctica)
95 Colom roquer (Columba livia)
96 Xixella (Columba oenas)
97 Tudó (Columba palumbus)
98 Tórtora turca (Streptopelia decaocto)
99 Tórtora (Streptopelia turtur)
99′ Cucut reial (Clamator glandarius)
100 Cucut (Cuculus canorus)
101 Òliba (Tyto alba)
102 Xot (Otus scops)
103 Duc (Bubo bubo)
104 Mussol comú (Athene noctua)
105 Gamarús (Strix aluco)
106 Mussol banyut (Asio otus)
106′ Mussol emigrant (Asio flammeus)
107 Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)
108 Falciot negre (Apus apus)
109 Falciot pàl·lid (Apus pallidus)
110 Ballester (Apus melba)
111 Blauet (Alcedo atthis)
112 Abellerol (Merops apiaster)
113 Gaig blau (Coracias garrulus)
114 Puput (Upupa epops)
115 Colltort (Jynx torquilla)
116 Picot verd (Picus viridis)
117 Picot garser gros (Dendrocopos major)
117′ Picot garser petit (Dendrocopos minor)
118 Terrerola vulgar (Calandrella brachydactyla)
119 Cogullada vulgar (Galerida cristata)
120 Cotoliu (Lullula arborea)
121 Alosa vulgar (Alauda arvensis)
122 Oreneta de ribera (Riparia riparia)
123 Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
124 Oreneta vulgar (Hirundo rustica)
125 Oreneta cuarrogenca (Hirundo daurica)
126 Oreneta cuablanca (Delichon urbicum)
124×126 *Híbrid d’orenetes vulgar i cuablanca (H. rustica x D. urbicum)
126′ Piula grossa (Anthus richardi)
127 Trobat (Anthus campestris)
128 Piula dels arbres (Anthus trivialis)
129 Titella (Anthus pratensis)
130 Piula golarroja (Anthus cervinus)
131 Grasset de muntanya (Anthus spinoletta)
132 Cuereta groga (Motacilla flava)
132′ Cuereta citrina (Motacilla citreola)
133 Cuereta torrentera (Motacilla cinerea)
134 Cuereta blanca (Motacilla alba)
135 Cargolet (Troglodytes troglodytes)
135′ Cercavores (Prunella collaris)
136 Pardal de bardissa (Prunella modularis)
137 Pit-roig (Erithacus rubecula)
138 Rossinyol (Luscinia megarhynchos)
139 Cotxa blava (Luscinia svecica)
140 Cotxa fumada (Phoenicurus ochruros)
141 Cotxa cuarroja (Phoenicurus phoenicurus)
142 Bitxac rogenc (Saxicola rubetra)
143 Bitxac comú (Saxicola torquatus)
144 Còlit gris (Oenanthe oenanthe)
145 Còlit ros (Oenanthe hispanica)
145′ Merla roquera (Monticola saxatilis)
146 Merla blava (Monticola solitarius)
146′ Griva cerdana (Turdus pilaris)
146” Merla de pit blanc (Turdus torquatus)
147 Merla (Turdus merula)
148 Tord comú (Turdus philomelos)
149 Tord alarroig (Turdus iliacus)
150 Griva (Turdus viscivorus)
151 Rossinyol bord (Cettia cetti)
152 Trist (Cisticola juncidis)
153 Boscaler pintat gros (Locustella naevia)
154 Boscaler comú (Locustella luscinoides)
155 Boscaler mostatxut (Acrocephalus melanopogon)
155′ Boscarla d’aigua (Acrocephalus paludicola)
156 Boscarla dels joncs (Acrocephalus schoenobaenus)
157 Boscarla de canyar (Acrocephalus scirpaceus)
158 Balquer (Acrocephalus arundinaceus)
159 Bosqueta grossa (Hippolais icterina)
160 Bosqueta vulgar (Hippolais polyglotta)
161 Tallareta cuallarga (Sylvia undata)
162 Tallarol trencamates (Sylvia conspicillata)
163 Tallarol de garriga (Sylvia cantillans)
163′ Tallarol de moltoni (Sylvia subalpina)
164 Tallarol capnegre (Sylvia melanocephala)
165 Tallarol emmascarat (Sylvia hortensis)
166 Tallareta vulgar (Sylvia communis)
167 Tallarol gros (Sylvia borin)
168 Tallarol de casquet (Sylvia atricapilla)
169 Mosquiter pàl·lid (Phylloscopus bonelli)
170 Mosquiter xiulaire (Phylloscopus sibilatrix)
171 Mosquiter comú (Phylloscopus collybita)
172 Mosquiter de passa (Phylloscopus trochilus)
173 Reietó (Regulus regulus)
174 Bruel (Regulus ignicapilla)
175 Papamosques gris (Muscicapa striata)
176 Mastegatatxes (Ficedula hypoleuca)
176′ Papamosques de collar (Ficedula albicollis)
177 Mallerenga cuallarga (Aegithalos caudatus)
178 Mallerenga emplomallada (Parus cristatus)
179 Mallerenga petita (Parus ater)
180 Mallerenga blava (Parus caeruleus)
181 Mallerenga carbonera (Parus major)
181′ Pica-soques blau (Sitta europaea)
181” Pela-roques (Tichodroma muraria)
182 Raspinell comú (Certhia brachydactyla)
183 Teixidor (Remiz pendulinus)
184 Oriol (Oriolus oriolus)
185 Escorxador (Lanius collurio)
186 Trenca (Lanius minor)
187 Botxí (Lanius meridionalis)
188 Capsigrany (Lanius senator)
189 Gaig (Garrulus glandarius)
190 Garsa (Pica pica)
191 Gralla (Corvus monedula)
191′ Cornella negra (Corvus corone)
191” Cornella emmantellada (Corvus cornix)
192 Corb (Corvus corax)
192′ Estornell rosat (Pastor roseus)
193 Estornell vulgar (Sturnus vulgaris)
194 Estornell negre (Sturnus unicolor)
195 Pardal comú (Passer domesticus)
196 Pardal xarrec (Passer montanus)
196′ Pardal roquer (Petronia petronia)
197 Pinsà comú (Fringilla coelebs)
198 Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
199 Gafarró (Serinus serinus)
200 Verdum (Carduelis chloris)
201 Cadernera (Carduelis carduelis)
202 Lluer (Carduelis spinus)
203 Passerell comú (Carduelis cannabina)
203′ Pinsà trompeter (Bucanetes githagineus)
204 Trencapinyes comú (Loxia curvirostra)
204′ Pinsà borroner (Pyrrhula pyrrhula)
205 Durbec (Coccothraustes coccothraustes)
206 Verderola (Emberiza citrinella)
207 Gratapalles (Emberiza cirlus)
208 Sit negre (Emberiza cia)
209 Hortolà (Emberiza hortulana)
209′ Repicatalons petit (Emberiza pusilla)
210 Repicatalons (Emberiza schoeniclus)
211 Cruixidell (Emberiza calandra)

EXÒTICS (34 espècies + 2 híbrids)

0′ Cigne negre (Cygnus atratus)
0’x21 *Híbrid de cignes negre i mut (Cygnus atratus x olor)
0” Oca domèstica (Anser anser var. domestica)
0” Oca del Canadà (Branta canadensis)
0”’ Oca egípcia (Alopochen aegyptiaca)
1 Ànec mut (Cairina moschata)
1′ Ànec carolí (Aix sponsa)
1” Ànec domèstic (Anas platyrhynchos var. domestica)
27×1′ *Híbrid d’ànecs collverd i carolí (Anas platyrhynchos x Aix sponsa)
1”’ Ànec de les Bahames (Anas bahamensis)
1”” Pelicà rosat (Pelecanus rufescens)
1””’ Paó (Pavo cristatus)
1””” Faisà daurat (Chrysolophus pictus)
1”””’ Tórtora domèstica (Streptopelia risoria)
2 Cacatua nimfa (Nymphicus hollandicus)
2′ Cacatua Galah (Eolophus roseicapilla)
2” Cotorra de Pennant (Platycercus elegans)
3 Periquito (Melopsittacus undulatus)
4 Cotorra de Kramer (Psittacula krameri)
5 Agapornis de Namíbia (Agapornis roseicollis)
5′ Agapornis de Fischer (Agapornis fischeri)
5” Agapornis capnegre (Agapornis personatus)
6 Aratinga de cap blau (Aratinga acuticaudata)
6′ Aratinga de pit brut (Aratinga nana nana)
7 Cotorreta de pit gris (Myiopsitta monachus)
7′ Cotorra de la Patagònia (Cyanoliseus patagonus)
8 Lloro de front blau (Amazona aestiva xanthopteryx)
9 Cardenal de cresta roja (Paroaria coronata)
10 Canari (Serinus canarius)
10′ Teixidor daurat (Euplectes afer)
11 Teixidor ataronjat (Euplectes franciscanus)
11′ Bec de corall cuanegre (Estrilda troglodytes)
12 Bec de corall senegalès (Estrilda astrild)
13 Munia roig (Amandava amandava)
13′ Diamant zebrat (Taeniopygia guttata)
14 Maniquí capnegre (Lonchura atricapilla)

POSSIBLES, NO CONFIRMADES (4 espècies)

Siboc (Caprimulgus ruficollis)
Boscarla menjamosquits (Acrocephalus palustris)
Gralla de bec vermell (Pyrrhocorax pyrrhocorax)